MUAT TURUN VIDEO PERCUMA UNTUK YOUTUBE

Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda menerima kami terma penggunaan.PERCUMA VIDEO DOWNLOADER: MUAT TURUN YOUTUBE, FACEBOOK DAN LEBIH ...

SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN / POLISI PRIVASI

Selamat datang ke keepvid.site ("Laman Web"). Penggunaan laman web dan perkhidmatan online KeepVid ("Syarikat") anda (dirujuk secara kolektif sebagai "Perkhidmatan") adalah tertakluk kepada terma perjanjian undang-undang antara anda dan Syarikat. Perjanjian itu terdiri daripada Syarat Perkhidmatan dan Dasar Privasi Syarikat (secara kolektif "Syarat").
 1. Laman web.
  Istilah laman web, seperti yang digunakan di sini dan ditakrifkan dalam perenggan 1, termasuk, tanpa batasan, maklumat, pautan, dan apa-apa perkhidmatan lain yang boleh diakses melalui mana-mana medium atau peranti yang kini diketahui atau kemudiannya dimajukan dan tersedia di Laman Web, termasuk tanpa had Perkhidmatan . Anda memahami dan bersetuju bahawa penggunaan Laman Web anda mungkin mengakibatkan komunikasi tertentu dari Syarikat, seperti pengumuman perkhidmatan, pemprosesan pesanan dan mesej pentadbiran.
 2. Penerimaan Terma.
  Untuk menggunakan Perkhidmatan, anda mesti terlebih dahulu bersetuju dengan Terma tersebut. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan jika anda tidak menerima Syarat. Anda boleh menerima Syarat dengan menggunakan Perkhidmatan. Dalam kes ini, anda memahami dan bersetuju bahawa Syarikat akan merawat penggunaan Perkhidmatan anda sebagai penerimaan Terma dari titik seterusnya dan seterusnya. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan dan mungkin tidak menerima Terma jika: (i) anda tidak mempunyai umur undang-undang untuk membentuk kontrak yang mengikat dengan Syarikat; atau (ii) anda seorang yang dihalang daripada menerima Perkhidmatan di bawah undang-undang Amerika Syarikat atau negara lain, termasuk negara di mana anda bermastautin atau dari mana anda menggunakan Perkhidmatan.
 3. Perubahan kepada Terma.
  Syarikat boleh menukar Terma dari semasa ke semasa. Apabila perubahan ini dibuat, Syarikat akan menyiarkan Terma yang diubahsuaikan di sini. Anda memahami dan bersetuju bahawa jika anda menggunakan Perkhidmatan selepas tarikh Terma yang berubah, penggunaan anda merupakan penerimaan Terma yang dikemas kini.
 4. Keperluan.
  Anda bersetuju untuk menggunakan Laman Web itu hanya untuk tujuan yang dibenarkan oleh Terma dan mana-mana undang-undang, peraturan atau amalan yang diterima umum dalam bidang kuasa yang berkaitan.
 5. Kelakuan Dilarang.
  Anda bersetuju bahawa anda tidak akan:
  1. Terlibat dalam apa-apa aktiviti yang mengganggu atau mengganggu Laman Web, Perkhidmatan atau pelayan dan rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan, atau tidak mematuhi apa-apa kehendak, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang berkaitan dengan Perkhidmatan;
  2. Gunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan penipuan atau menyalahi undang-undang, atau untuk mengumpul maklumat peribadi tanpa persetujuan terlebih dahulu;
  3. Memalsukan tajuk, memanipulasi pengenal, atau melibatkan diri dalam sebarang tingkah laku lain untuk menyamarkan asal mana-mana Kandungan atau mengubah sebarang Kandungan;
  4. Memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel, menghantar atau menyediakan apa-apa Kandungan yang melanggar apa-apa paten, cap dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak proprietari lain mana-mana pihak;
  5. Upload, pos, e-mel, menghantar atau sebaliknya menyediakan apa-apa Kandungan yang mengandungi virus perisian atau mana-mana kod komputer, fail atau program yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi mana-mana perisian atau perkakasan komputer, atau mana-mana peralatan telekomunikasi;
  6. Memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel, menghantar atau menyediakan apa-apa Kandungan komersil; atau
  7. Menyamar kepada mana-mana orang atau entiti, atau menyatakan secara palsu atau salah menafsirkan gabungan anda dengan seseorang atau entiti, semasa pendaftaran atau sebaliknya.
 6. Pemantauan.
  Syarikat berhak, tetapi tidak mempunyai kewajipan, untuk memantau, menapis, mengkaji, menolak, atau mengeluarkan sebarang Kandungan dari Laman Web untuk apa-apa sebab dan dengan atau tanpa notis.
 7. Penamatan.
  Terma akan terus diterapkan sehingga ditamatkan oleh anda atau Syarikat. Jika anda ingin menamatkan perjanjian undang-undang dengan Syarikat, anda boleh melakukannya dengan menghentikan penggunaan semua Perkhidmatan. Syarikat boleh menamatkan perjanjian perundangan dengan anda pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlaknya, dan dengan atau tanpa notis, termasuk jika: (i) anda telah melanggar mana-mana peruntukan Terma; (ii) Perkhidmatan diubahsuaikan, dihapuskan, atau tidak lagi berdaya maju secara komersial.
 8. Harta Intelek.
  Anda faham bahawa semua maklumat atau bahan yang boleh diakses sebagai sebahagian daripada, atau melalui, Perkhidmatan atau Laman Web ("Kandungan") adalah tanggungjawab orang yang maklumat atau bahan tersebut berasal. Semua Kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada iklan, jawatan, blog, mesej, dan pautan pihak ketiga di Laman Web, boleh dilindungi oleh hak harta intelek yang dimiliki oleh penyedia Kandungan (atau oleh orang atau entiti lain). Anda tidak boleh mengubah, menyewakan, memajak, meminjamkan, menjual, mengedar, menyalin, atau membuat karya terbitan berdasarkan Kandungan ini (sama ada secara keseluruhan atau sebahagian) melainkan anda diberi kebenaran bertulis oleh pemilik Kandungan tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (i) Syarikat (atau pemberi lesennya) memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan perundangan dan dalam Perkhidmatan dan Kandungan yang dicipta oleh Syarikat, termasuk hak harta intelektual yang wujud dalam Perkhidmatan (sama ada hak tersebut berlaku didaftarkan atau tidak, dan di mana sahaja di dunia hak itu mungkin wujud); dan (ii) bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab sama sekali, dan tidak mempunyai apa-apa liabiliti yang berkaitan dengan, apa-apa Kandungan yang tidak diwujudkan oleh Syarikat. Tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan nama dagang yang terdapat di Laman Web adalah undang-undang biasa atau cap dagang berdaftar Syarikat, pemberi lesennya atau yang lain. Tiada cap dagangan, tanda perkhidmatan, atau nama dagang boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik.
 9. Sumbangan.
  Dengan mengemukakan idea, cadangan, ulasan, dokumen, dan / atau cadangan ("Sumbangan") kepada Syarikat, anda mengakui, mewakili, dan bersetuju bahawa:
  1. Sumbangan Anda tidak mengandungi maklumat sulit atau proprietari;
  2. Syarikat tidak mempunyai apa-apa kewajipan kerahsiaan, nyata atau tersirat, berkenaan dengan Sumbangan;
  3. Syarikat berhak untuk menggunakan atau mendedahkan Sumbangan tersebut untuk sebarang tujuan;
  4. Syarikat mungkin mempunyai sesuatu yang serupa dengan Sumbangan yang sedang dipertimbangkan atau dalam pembangunan;
  5. Sumbangan Anda secara automatik menjadi milik Syarikat tanpa sebarang obligasi Syarikat kepada anda; dan
  6. Anda tidak berhak mendapat apa-apa pampasan atau apa-apa pembayaran balik daripada Syarikat dalam apa jua keadaan.
 10. Pautan.
  1. Keluar. Perkhidmatan tersebut mungkin termasuk hiperpautan ke laman web atau sumber lain. Syarikat mungkin tidak mempunyai kawalan ke atas mana-mana laman web atau sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas ketersediaan mana-mana laman web atau sumber luar tersebut, dan tidak mengesahkan sebarang pengiklanan, produk atau bahan lain pada atau tersedia dari laman web atau sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh anda akibat daripada ketersediaan laman web atau sumber luar tersebut, atau sebagai akibat daripada kebergantungan yang diletakkan oleh anda atas kesempurnaan, ketepatan, atau kewujudan apa-apa pengiklanan, produk atau bahan lain pada, atau tersedia dari, laman web atau sumber tersebut.
  2. Masuk. Anda bebas untuk membuat pautan ke Laman Web selagi pautan itu tidak menyatakan atau membayangkan pengendorsan atau penajaan Syarikat anda, syarikat anda, atau laman web anda. Anda tidak boleh merangka mana-mana bahagian Laman Web tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat.
 11. Pertikaian dengan Pihak Ketiga.
  Sekiranya terdapat pertikaian antara pengguna laman web, atau antara pengguna dan mana-mana pihak ketiga, anda memahami dan bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab untuk terlibat. Sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan satu atau lebih peserta lain atau pihak ketiga, anda melepaskan Syarikat, pegawai, pekerja, ejen, wakil dan pengganti dari sebarang tuntutan, tuntutan dan ganti rugi bagi setiap jenis atau sifat, diketahui atau tidak diketahui, yang disyaki atau tidak disangka, didedahkan dan tidak didedahkan, yang timbul daripada atau dengan apa cara yang berkaitan dengan pertikaian tersebut.
 12. Pengubahsuaian atau Pemberhentian Perkhidmatan.
  Anda mengakui dan bersetuju bahawa bentuk dan sifat Perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat mungkin berubah dari semasa ke semasa tanpa memberi notis kepada anda. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat juga boleh berhenti, secara kekal atau sementara, menyediakan Perkhidmatan (atau sebarang ciri) kepada anda atau kepada pengguna secara umumnya dalam budi bicara mutlak Syarikat, tanpa memberi notis kepada anda. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan, atau pemberhentian Perkhidmatan.
 13. Pampasan.
  Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memegang Syarikat yang tidak berbahaya daripada apa-apa tuntutan atau tuntutan, termasuk yuran dan kos peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau yang timbul daripada Kandungan yang anda serahkan, pos, menghantar atau sebaliknya menyediakan melalui Perkhidmatan, penggunaan anda dari Perkhidmatan, sambungan anda ke Laman Web atau Perkhidmatan, pelanggaran terhadap Syarat, atau pelanggaran Anda terhadap hak-hak yang lain. Anda juga bersetuju untuk menanggung rugi dan memegang Syarikat yang tidak berbahaya daripada apa-apa liabiliti atau kerosakan yang terhasil daripada penggunaan Kandungan yang disediakan melalui Perkhidmatan atau di Laman Web, tanpa mengira sama ada maklumat tersebut disediakan oleh Syarikat atau pihak ketiga.
 14. PENAFIAN WARANTI.
  Anda secara jelas memahami dan bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan anda adalah satu-satunya risiko anda dan Perkhidmatan disediakan "sebagaimana adanya" dan "seperti yang tersedia." Khususnya, Syarikat, pengetua, sekutu, dan pemberi lesennya tidak mewakili atau menjamin kepada anda bahawa (a) penggunaan Perkhidmatan anda akan memenuhi keperluan anda; (b) penggunaan perkhidmatan anda akan terganggu, tepat pada masanya, selamat, atau bebas daripada kesilapan; (c) sebarang maklumat yang diperoleh oleh anda akibat penggunaan Perkhidmatan anda akan tepat atau boleh dipercayai; dan (d) kecacatan dalam operasi atau kefungsian mana-mana perisian yang diberikan kepada anda sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan akan dibetulkan. Apa-apa bahan yang diperolehi melalui penggunaan Perkhidmatan dilakukan mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri dan anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kerosakan pada sistem komputer anda atau peranti lain, atau kehilangan data yang dihasilkan dari bahan-bahan tersebut. Tiada maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, yang diperoleh oleh anda dari Syarikat atau melalui atau dari Perkhidmatan akan membuat apa-apa waranti yang tidak dinyatakan secara nyata dalam Terma-terma tersebut. Syarikat selanjutnya dengan jelas menafikan semua waranti dan syarat apa-apa jenis yang berkaitan dengan Laman Web, Perkhidmatan atau produk yang dibeli melalui sama ada, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat dan syarat kebolehdagangan, kecergasan untuk tujuan tertentu, dan bukan pelanggaran.
 15. PEMBATASAN LIABILITI.
  Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa Syarikat, pengetua, ahli gabungannya dan pemberi lesennya tidak bertanggungjawab terhadap anda kerana:
  1. sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit, atau contoh yang mungkin ditanggung oleh anda, walau bagaimanapun disebabkan dan di bawah sebarang teori liabiliti. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kehilangan keuntungan (sama ada ditanggung secara langsung atau tidak langsung), sebarang kehilangan kehendak yang baik atau reputasi perniagaan, apa-apa kehilangan data yang dialami, kos perolehan barang atau perkhidmatan gantian, atau lain-lain kerugian tidak ketara ; atau
  2. apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian atau kerosakan akibat: (i) apa-apa pergantungan yang diletakkan oleh anda mengenai kesempurnaan, ketepatan atau kewujudan apa-apa Kandungan, atau hasil daripada apa-apa perhubungan atau transaksi antara anda dan mana-mana pihak ketiga; (ii) apa-apa perubahan yang boleh dibuat oleh Syarikat kepada Perkhidmatan, atau untuk apa-apa pemberhentian kekal atau sementara dalam penyediaan Perkhidmatan (atau mana-mana ciri dalam Perkhidmatan); (iii) penghapusan, rasuah, atau kegagalan untuk menyimpan, apa-apa Kandungan; atau (iv) kegagalan anda untuk memastikan kata laluan atau butiran akaun anda selamat dan sulit. Keterbatasan liabiliti Syarikat kepada anda akan dikenakan sama ada Syarikat telah dinasihatkan atau mungkin menyedari kemungkinan sebarang kerugian yang timbul.

  Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian waranti atau syarat tertentu atau batasan atau pengecualian liabiliti untuk kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh kecuaian, pelanggaran kontrak atau pelanggaran terma tersirat, atau kerosakan sampingan atau berbangkit. Sehubungan itu, hanya batasan-batasan yang sah dalam bidang kuasa anda akan dikenakan kepada anda dan liabiliti kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

 16. Pengiktirafan.
  Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (a) anda telah membaca dan memahami Syarat; (b) Syarat adalah adil, munasabah, dan tidak terlalu ketat; dan (c) anda mempunyai peluang untuk memberi nasihat undang-undang pilihan anda sebelum bersetuju dengan Syarat.
 17. Hidup.
  Setelah penamatan Terma ini, peruntukan mengenai Harta Intelek, Sumbangan, Pertikaian dengan Pihak Ketiga, Indemniti, Penafian Waranti, Batasan Tanggungjawab, Penghargaan, Survival dan Peruntukan Am akan bertahan.
 18. Peruntukan am.
  1. Notis. Syarikat boleh memberi notis kepada anda, termasuk yang berkaitan dengan perubahan kepada Terma ini, melalui e-mel, mel biasa, atau pos di Laman Web atau melalui Perkhidmatan.
  2. Pengecualian. Apa-apa pengecualian oleh Syarikat tentang apa-apa pelanggaran, atau kegagalan mematuhi, apa-apa peruntukan Terma oleh anda hendaklah secara bertulis dan tidak boleh ditafsirkan sebagai, atau membentuk, penepian yang berterusan bagi peruntukan itu, atau penepian pelanggaran lain , atau kegagalan untuk mematuhi, mana-mana peruntukan Terma lain.
  3. Keseluruhan perjanjian. Terma dan Dasar Privasi ini merangkumi keseluruhan pemahaman antara pihak-pihak berkenaan dengan, dan menggantikan sebarang persefahaman atau perjanjian terlebih dahulu, secara lisan atau bertulis, yang berkaitan dengan, hal perkara di sini.
  4. Yuran Pengacara. Sehubungan dengan apa-apa litigasi yang timbul daripada Terma-terma ini, pihak yang berkuasa adalah berhak untuk memulihkan semua kos yang ditanggung, termasuk yuran peguam, sama ada ditanggung semasa penyelesaian, di perbicaraan, dalam timbangtara, rayuan, atau dalam apa-apa prosiding kebankrapan.
  5. Kemerosotan. Sebarang peruntukan Terma-terma yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam mana-mana bidang kuasa hendaklah, ke atas bidang kuasa sedemikian, tidak berkesan setakat mana ketidaksahan atau tidak boleh dikuatkuasakan tanpa membuat tidak sah atau tidak boleh digunakan peruntukan yang selebihnya Terma-terma ini atau menjejaskan kesahan atau kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan Terma ini dalam mana-mana bidang kuasa lain.
  6. Pengecualian Percubaan Juri. Dengan bersetuju dengan Syarat ini, pihak-pihak dengan sengaja dan dengan sengaja mengetepikan apa-apa hak yang mereka ada di bawah undang-undang yang terpakai untuk perbicaraan oleh juri dalam sebarang pertikaian yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara yang berkaitan dengan Syarat ini.
  7. Kesan Mengikat. Terma-terma ini akan mengikat dan memberi manfaat kepada pihak-pihak dengannya dan pengganti masing-masing, penerima yang dibenarkan atau wakil undang-undang.
  8. Force Majeure. Syarikat tidak akan dianggap melanggar Terma-terma ini sehingga tahap kewajiban atau percubaannya untuk menyembuhkan pelanggaran adalah tertunda, dibatasi, atau dicegah oleh sebab tindakan Tuhan, bencana alam, tindakan pemerintah, atau tindakan lain atau keadaan di luar kawalan Syarikat yang munasabah.
  9. Gubahan Bersama. Sekiranya terdapat kekaburan atau persoalan mengenai tujuan yang berkenaan dengan mana-mana peruntukan Terma ini, Terma akan ditafsirkan seolah-olah dirangka bersama oleh pihak-pihak dan tidak ada anggapan atau beban bukti akan timbul memihak atau mencaci salah satu pihak berdasarkan pengarang mana-mana peruntukan Terma ini.
  10. Bukan Pemberhentian. Perjanjian ini tidak boleh diberikan oleh anda. Syarikat boleh menetapkan semua, atau bahagian tertentu, dari perjanjian ini pada bila-bila masa.